Taste and know — להכיר לטעום ולדעת

קולוסים א’ 1-8 בקטע שלפנינו, אנחנו רואים את הקשר הזה בין הזכות להיות מאמינים לבין הזכות המוטלת עלינו בתור מאמינים. האם אנחנו חיים חיי קדושה? נבדלים ומכבדים אותו? האם אנחנו יכולים להגיד זאת על עצמנו? … Read More