A God-Fearing Woman – אישה יראת אלוהים

אישה יראת אלוהים

הראשונה אל טימותאוס ב’: 9-15

בפסוקים הבאים שאול ממשיך להסביר לטימותאוס אילו שינויים עליו להנהיג בקהילה באפסוס.

בפסוקים 9 ו-10 הוא מדבר על הנשים ומצווה עליהן להתלבש בצורה צנועה ומאופקת ולא להתפאר בתכשיטים ובגדים יקרים. הוא ממשיך ואומר שבתור נשים יראות אלוהים עליהן להתפאר במעשים טובים. שאול מדמה את המעשים הטובים לבגדים אותם על הנשים “ללבוש”, כוונתו היא שזהו אורח החיים שצריך לאפיין אשת אמונה. שאול לאו דווקא מתכוון שבגדים יפים ותכשיטים הם דבר שלילי, אך עם זאת הוא מסביר שעל הנשים לא להתפאר בדברים האלו אלה במעשיהם הטובים.

בפסוק 11 ממשיך שאול את הנחיותיו כלפי התנהגות הנשים: הוא מצווה על הנשים ללמוד בדומיה ובהכנעה. הוא חוזר ומשתמש במילה דומיה גם בפסוק 12 בו הוא אוסר על נשים ללמד ואפילו להשתרר על הגבר. הסיבה לדבריו של שאול מפורטת בפסוקים 13-14: הגבר הוא הראשון שנברא והאישה היא שהתפתתה על ידי הנחש לידי חטא. ארבעת הפסוקים האלו הם פסוקים שנויים במחלוקת מפני שציות מוחלט לפסוקים האלו מגבילים נורא את הנשים בקהילה ובחיי היומיום בכלל, בדגש על האיסור להשתרר על הגבר. קיימות דעות שונות בנושא ואנחנו בחרנו להתמקד בשתיים מתוכן: הדעה הראשונה אומרת שעל האישה אסור לקחת תפקיד פומבי באסיפות הקהילה, כלומר היחידים שרשאים ללמד הם גברים וזאת על מנת ליישם את הכתוב בפסוק 12. בהמשך לדעה זו הנשים כן רשאיות ללמד נשים אחרות וילדים, אך בכל פעילות רוחנית שבה נוכחים גברים הנשים תתבקשנה לשמור על השקט.הדעה השנייה אומרת שלימוד אישה או כל פעילות פומבית בקהילה היא מותרת כל עוד זה נעשה תחת סמכותו הרוחנית של גבר.

דעה זו מתבססת על התפיסה שגם הגבר וגם האישה שניהם נבראו מצלם האלוהים ולכן הם שווים מבחינה תפקודית, אך מבחינה סמכותית הגבר הוא בעל הסמכות על האישה.  עקרון זה מתבסס על  הכתוב בספר בראשית פרק ב’ פסוק כ”ז והוא מופיע בעוד פסוקים אחרים בכתובים, בעיקר בברית החדשה. בנוסף, האוחזים בדעה השנייה טוענים שגם בתנ”ך וגם בברית החדשה ניתן לראות מספר דמויות של נשים בעלות סמכות ותפקידים משמעותיים, לדוגמא: דבורה, אשת ישעיה,חולדה ועוד.

הפסוק האחרון בקטע הוא פסוק 15 שבו נכתב:”אבל היא (האישה) תיוושע בלדתה ילדים”, למה הכוונה? האם האישה באמת זוכה לסליחת חטאים וחיי נצח בזכות זה שהיא יולדת ילדים?, זו אינה הכוונה בפסוק. הפסוק פותח במילה אבל: שאול בא לאזן את הדברים שאמר בפסוקים הקודמים שעלולים להישמע כמו ביקורת כלפי נשים, ובעצם בא ואומר שהאישה יכולה להציל או להגן על מעמדה בזכות לידת ילדים, כלומר הקמת משפחה. התנאי שמופיע בהמשך הפסוק הוא שעל אותה אישה לנהל את משפחתה באמונה, אהבה, קדושה וצניעות,במידה והיא תנהג כך היא תזכה במעמד מכובד בפני הקהילה.

לסיכום, הנושא של תפקיד האישה בקהילה הוא נושא רחב שלגביו דעות רבות ומגוונות, אך יחד עם זאת אנחנו מבינים מתוך הקטע שאישה יראת אלוהים היא נבדלת באמות המידה ובסטנדרטים שלה מהעולם. מעמדה נמדד על פי מעשיה הטובים, כוונות ליבה ותפקודה כרעיה ואם. בואו נשאף כולנו לחיות על פי הסטנדרטים שאלוהים מציב לנו כך שנבנה את עצמנו ואת הקהילה.

*****

 

A God-Fearing Woman

1 Timothy 2:9-15

In these next verses, Paul continues to tell Timothy about the changes he must make in the congregation in Ephesus. In verses 9–10 he speaks of the women, asserting that they are to dress in a modest way. He goes on to say that as God-fearing women they should ‘wear’ good deeds. Paul is equating a lifestyle of faith with nice clothes and jewelry. Paul’s saying that women should invest in good deeds as much or more than they invest in their looks.

In verse 11, Paul gives some further instructions regarding women’s behavior: he calls them to learn silently and in submission. In verse 12 he forbids women to teach and to be in a position of authority over the men in the congregation. The reason for this is found in verses 13–14: the man was created first and the woman sinned after giving in to temptation.

These four verses (11–14) cause a lot of disagreements within the body of Messiah today. Keeping these verses immensely limits women in the congregation and in their daily lives. There are many different views of these verses, but we’ll just focus on two primary views here. One view is that women should not have any public role in the congregation—only men can teach and preach. This view allows for women to teach other women and children, but requires them to be silent when men are present. Another view emphasizes that men and women were both made in God’s image and therefore are equal. And indeed, we read of many women throughout the Bible who’ve held positions of authority, but the man still holds authority as the head. This principle is drawn out of Genesis 2:27 as well as in a handful of other verses, especially in the New Testament.

In verse 15 we read: “But women will be saved through childbearing…,” What does Paul mean? Does the woman receive her salvation and eternal life by childbearing? We are sure that this is not the meaning of this verse. Opening the verse with the word ‘but’ indicates that the remainder of what Paul says comes to bring balance to the assertions that he thus far put forth. He says that the woman can ‘save’ or ‘protect’ her position by childbearing and leading (under the authority of the man) a God-fearing family. When a woman leads her family in faith, love, holiness and humility, she will receive honor from the congregation.

 

Share this Post