A Healthy Marriage-נישואים בריאים

נישואים בריאים

בפרקים הקודמים כיפא התייחס לנושא של כניעה וקרא לנו להכנע לאלוהים ולדברו בתור עבדיו. מתוך הכניעה הזו אנחנו נקראים גם להיכנע לסמכויות השונות שאותן מינה אלוהים: למנהיגים, לשלטון, למעבידים שלנו ועוד. בפרק ג’ אנחנו ממשיכים לדבר על נושא הכניעה וכעת מתייחסים לנושא של כניעה במסגרת הנישואים.

הראשונה לכיפא ג’:1-7

הקטע הבא מעניק לנו מעין מסגרת שעל פיה נישואים בריאים אמורים להתנהל.כיפא פונה תחילה לנשים הנשואות וקורא להם להכנע לבעליהן. לפנינו סדר מסוים שעל פיו נישואים בריאים מתנהלים: הגבר הוא הראש, המנהיג והאישה צריכה להיכנע לו ולכבד אותו. נדגיש כי הכוונה בכניעה לגבר אינה הפיכתה של האישה לשפחתו של הגבר או לכך שהגבר יכול לנהוג באישה בחוסר כבוד על כל צורותיו.

בהמשך פסוק 1 כיפא מתייחס למקרה בו הבעל אינו מציית לדבר אלוהים או אינו מאמין. כיפא מדריך את הנשים שנמצאות במצב כזה להימנע ממילים מרובות וקורא להן להתנהג בצורה טהורה וביראת שמים. התנהגות זו תהווה עדות חיה לכך שדבר אלוהים פועל בחיי האישה והיא זו שתוביל לשינוי בהתנהגותו של הבעל. זה לא יקרה מיד אבל זה הדבר הנכון לעשות!

בפסוקים 3-6 כיפא מעודד את הנשים לטפח את האני הפנימי שלהן – את הנפש! שהרי גופנו יכלה בסופו של יום, אך נפשנו תעמוד בעולם הבא. יופי הוא דבר טוב שנברא על ידי אלוהים אך חשוב לבדוק מה עומד בראש מעיינותנו- המראה החיצוני או האדם הפנימי שלנו?

כיפא מתאר את הרוח הענוה והשקטה כפאר בלתי נשחת, מעניין שדווקא רוח ענווה ושקטה- בימינו הנשים נקראות להיות קולניות, דברניות, דבר שמראה על ביטחון וחוזק, וההפך הוא הנכון!

בפסוק 7 כיפא פונה אל הגברים ומבקש מהם לחיות עם הנשים בהבנה שהאישה היא כלי חלש יותר. פיזית האישה יותר חלשה מהגבר וגם רוחנית ונפשית ועל הגבר מוטל התפקיד של הגנת האישה. האישה היא יצור מאוד רוחני ורגיש וזה יתרון מדהים, אבל זה גם עלול להוות סכנה במקרים מסוימים וסוג של חולשה. התפקיד של הבעל הוא לגונן על האישה ולעמוד על המשמר מפני כל פגיעה פיזית, רגשית ורוחנית עליה. כיפא ממשיך ומתאר את הנשים כשותפות בנחלה ומחזק את העניין שמדובר פה ביצירת סדר ולא במעמדות. הגברים נקראים לנהוג כלפי הנשים בכבוד.

עלינו להבין שנושא זה של כניעה במסגרת הנישואים רלוונטי לכולנו בין אם אנו נשואים או עדין רווקים. כבר היום אנחנו יכולים לבחון ולאמן את עצמנו להיות נשים וגברים כפי שכיפא מאתגר אותנו להיות. אל לנו לחשוב שכשתגיע השעה נהיה כנועים, ניתן כבוד, רוחנו תהיה ענווה ושקט, נגן זה על זה ונבנה נישואים בריאים על פי אמות המידה של אלוהים אם לא נכין עצמנו לשעה ההיא.

A Healthy Marriage

In the previous chapters Peter refers to the topic of submission and calls us to submit to God and to His Word as His servants. As part of our submission to God we’re called to submit to earthly authorities that God has ordained: leaders, the government, our employers etc. In chapter 3 we move forward with the topic of submission as we discuss its important role within marriage.

1 Peter 3:1-7

This passage gives us a framework for a healthy marriage according to the Word of God. Peter addresses the married women and calls them to submit to their husbands. This is the healthy way for a marriage to function: the man is the head and the leader, and the woman needs to submit and honor him. Submission does not mean turning the woman into the man’s slave nor does it give the man the permission to dishonor the woman in any way.

As we continue in verse 1 Peter refers to a situation in which the husband does not obey the Word of God or is a non-believer. Peter instructs the women in this situation to avoid the use of many words and calls them to live a holy and God-fearing life. Through this behavior they will be a living testimony of the Word of God and their behavior will lead to a change in the lives of their husbands. It will not occur overnight but it is the right thing to do!

In verses 3-6 Peter encourages the women to nurture their inner selves, their spirit, for these bodies will fade away but their spirits are everlasting. Beauty is a good thing that God has created but we must test ourselves and see what is most important for us—our outer appearance or our inner selves. Peter describes a humble and quiet spirit as an unfading beauty, it is interesting that in our days women are provoked to speak out loud, be strong and full of confidence, the opposite of what Peter is saying.

In verse 7 Peter turns to the men and asks them to live with the women and have the understanding that they are weaker vessels. Physically a woman is weaker than a man and also spiritually and emotionally; the man is called to protect her. A woman is a very sensitive and spiritual creation and that’s a great thing but it could also be harmful in certain ways. The man’s role is to protect the women from any physical, spiritual or emotional offense. Peter describes the women as co-heirs and makes it clear that we’re referring to a healthy way for a marriage to function and not two different classes between the man and the woman. The men are called to act toward the woman with respect.

We must understand that this topic of submission within marriage is relevant to all of us whether we’re married or single. Starting today, we can already test and train ourselves to be the men and women that Peter is challenging us to be. Let us not think that when the time comes we’ll be submissive and honoring with a humble and quiet spirit, able to have a healthy marriage according to the Word of God, if we haven’t trained and prepared ourselves for that time.

Share this Post