Ephesians 5:21–33

Would you like to read an English translation of this blog? Click here!רוצה לקרוא בעברית המקורית של בלוג זה? אפשר לקרוא אותו כאן!Would you like to read other recent NerYah blog posts? Click here to … Read More

אפסים ה׳ 7 – 20

Click here to read this blog post in English!רוצה לקרוא את הפוסטים האחרונים בבלוג של נריה? תקראו כאן!פס׳ 7 מתחיל עם המילים ״על כן״, יש כאן התייחסות לקטע הקודם. הקטעים הקודמים דיברו על כך שאנחנו … Read More

Ephesians 5:7–20

Would you like to read an English translation of this blog? Click here!רוצה לקרוא בעברית המקורית של בלוג זה? אפשר לקרוא אותו כאן!Would you like to read other recent NerYah blog posts? Click here to … Read More

אפסים ד׳ 25 – ה׳ 6

Click here to read this blog post in English!רוצה לקרוא את הפוסטים האחרונים בבלוג של נריה? תקראו כאן!האגרת של שאול מתחילה בטיעון תיאולוגי, באמת מסויימת וכתוצאה מכך הצעדים הפרקטיים שנובעים מאותה אמת. אותו עניין בקטע … Read More

Ephesians 4:25–5:6

Would you like to read an English translation of this blog? Click here!רוצה לקרוא בעברית המקורית של בלוג זה? אפשר לקרוא אותו כאן!Would you like to read other recent NerYah blog posts? Click here to … Read More

אפסים ד׳ 17 – 24

Click here to read this blog post in English!רוצה לקרוא את הפוסטים האחרונים בבלוג של נריה? תקראו כאן!ניתן לחלק את איגרת אל האפסים לשניים: אפסים א–ג: מדבר על הבשורה, על המחיר והחסד של אלוהים. אפסים … Read More

Ephesians 4:17–24

Would you like to read an English translation of this blog? Click here!רוצה לקרוא בעברית המקורית של בלוג זה? אפשר לקרוא אותו כאן!Would you like to read other recent NerYah blog posts? Click here to … Read More

קריירה ועמדות השפעה כמאמינים

Click here to read this blog post in English!רוצה לקרוא את הפוסטים האחרונים בבלוג של נריה? תקראו כאן!מה זה מלכות? במלכות יש מלך, נתינים וחוקים. יש לנו מלך שהוא אלוהים ואנחנו הנתינים. במלכות של אלוהים … Read More

Career and Influence as Believers

Would you like to read an English translation of this blog? Click here!רוצה לקרוא בעברית המקורית של בלוג זה? אפשר לקרוא אותו כאן!Would you like to read other recent NerYah blog posts? Click here to … Read More

Ephesians 4:7–16

Would you like to read an English translation of this blog? Click here!רוצה לקרוא בעברית המקורית של בלוג זה? אפשר לקרוא אותו כאן!Would you like to read other recent NerYah blog posts? Click here to … Read More